top of page

Obvezni akti delodajalcaObvezni akti delodajalca so interni dokumenti, ki jih mora delodajalec pripraviti in vzdrževati v skladu z zakonodajo ter drugimi predpisi. Ti akti so namenjeni urejanju delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter drugim pomembnim vidikom delovanja podjetja. Med obvezne akte delodajalca v Sloveniji spadajo:

  1. Pravilnik o delovnih razmerjih: V tem pravilniku se opredeljujejo različni vidiki delovnih razmerij, kot so delovni čas, delovni pogoji, pravice in obveznosti zaposlenih ter delodajalca, pravila glede dopusta, izredne odpovedi, nadur, ipd. Pravilnik o delovnih razmerjih mora biti usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

  2. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu: Ta pravilnik določa ukrepe za zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev za zaposlene. Vključuje načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje tveganj, postopke v primeru nesreč, pravila o uporabi zaščitne opreme, itd.

  3. Pravilnik o požarni varnosti: Če je podjetje ali obrat povezan s tveganjem požara, je potreben pravilnik o požarni varnosti. Ta pravilnik določa postopke in ukrepe za preprečevanje, obvladovanje in gašenje požarov.

  4. Pravilnik o ravnanju z osebnimi podatki: V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) mora delodajalec imeti pravilnik o ravnanju z osebnimi podatki zaposlenih in drugih poslovnih partnerjev.

  5. Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju: V tem pravilniku se določajo pravila in smernice za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za opravljanje njihovega dela.

  6. Pravilnik o delovnem času in odmorih: Določa urnike dela, odmore in počitke zaposlenih v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami.

  7. Pravilnik o disciplinskem postopku: Ta pravilnik ureja postopke in sankcije v primeru kršenja pravil s strani zaposlenih.

  8. Pravilnik o nagrajevanju: V tem pravilniku se določajo pravila in merila za nagrajevanje zaposlenih, vključno z določitvijo plačilnih razredov, dodatkov, regresa, itd.

  9. Pravilnik o zaščiti pred spolnim in drugim nadlegovanjem: Vsebuje ukrepe za preprečevanje in sankcioniranje spolnega nadlegovanja in drugih oblik nadlegovanja na delovnem mestu.

  10. Pravilnik o uporabi službenih sredstev in opreme: Določa pravila za uporabo in skrb za službena sredstva ter opremo.

Navedeni seznam ni izčrpen, saj se obvezni akti delodajalca lahko razlikujejo glede na specifične dejavnosti podjetja in veljavno zakonodajo. Delodajalec mora vedno skrbno preučiti in pripraviti ustrezne pravilnike, ki bodo skladni z zakonskimi zahtevami ter varovali interese podjetja in zaposlenih. Prav tako je pomembno, da se ti akti redno posodabljajo in prilagajajo spremembam zakonodaje ter potrebam podjetja.


7 views0 comments

Comentarios


bottom of page